Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden groepslessen Vrouw-Vitaal

 

1 Aanmelding

 1. De eerste proefles bij Vrouw-Vitaal wordt vooruit betaald. Een proefles kan per persoon eenmaal gekocht worden. Er is geen inschrijfgeld verschuldigd. 

2 Lidmaatschap

 1. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Het lid kan dit op elk moment opzeggen met een opzegtermijn van 1 volle kalendermaand na de 1e van de maand. Wanneer er na de 1e van de maand wordt opgezegd wordt er nog 1 maand extra contributie geïncasseerd. Opzeggen dient schriftelijk of per email te gebeuren.
 2. Betaling van de contributie dient vooruit te geschieden d.m.v. automatische incasso. Er is geen mogelijkheid om te pinnen.
 3. De contributie wordt rond elke 1e van de maand afgeschreven. De bedragen van de contributie zijn gebaseerd op 46 weken per jaar. Dit houdt in dat er tijdens de zomervakantie 4 weken en in de kerstvakantie 2 weken geen lessen gegeven worden. 
 4. Vrouw-Vitaal behoudt zich het recht voor de tarieven tussentijds te wijzigen. Het lid wordt hiervan tenminste 3 maanden van tevoren in kennis gesteld.

3 Trainingstijden

 1. Vrouw-Vitaal behoudt zich het recht voor om lestijden en lesplaatsen te wijzigen.
 2. Op officiële feestdagen is Vrouw-Vitaal gesloten. Tijdens de bouwvak zijn er 4 weken geen lessen en in de kerstvakantie 2 weken. Het lid wordt tijdig op de hoogte gesteld van de exacte data.
 3. Het lid heeft de gelegenheid om een gemiste les binnen 1 maand in te halen.

4 Risico en aansprakelijkheid

 1. Het volgen van alle lessen  is voor geheel eigen risico van het lid.
 2. Vrouw-Vitaal is op geen enkele wijze aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid.
 3. Het lid is verplicht eventuele lichamelijke klachten of blessures te vermelden aan de docente.
 4. Vrouw-Vitaal aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid.
 5. Deelname is alleen mogelijk indien de gezondheid van het lid geen belemmering vormt. Bij twijfel dient het lid toestemming van de huisarts of fysiotherapeut te vragen.

5 Overige voorwaarden

 1. Bij langdurige blessures of ziekte, langer dan 4 weken en bij direct vermelden van de blessure, wordt de contributie tijdelijk stopgezet.
 2. Er is bij blessures of ziekte geen restitutie mogelijk van de reeds betaalde contributie.
 3. Bij ziekte van de docente wordt het lid zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld en wordt er, indien mogelijk, voor vervanging gezorgd. Het lid dient telefoonnummer en e-mailadres aan de docente te verstrekken om
 4. zo op de hoogte gehouden te kunnen worden van eventuele ziektes of vakanties.

Algemene voorwaarden Online Kettlebell-Trainingen Vrouw-Vitaal

1 Aanmelding

 1. De aanmelding voor de online Kettlebell-Trainingen bij Vrouw-Vitaal wordt vooruit betaald via automatische incasso. Er is geen inschrijfgeld verschuldigd.

2 Lidmaatschap

 1. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Het lid kan dit op elk moment opzeggen met een opzegtermijn van 1 volle kalendermaand na de 1e van de maand. Wanneer er na de 1e van de maand wordt opgezegd wordt er nog 1 maand extra contributie geïncasseerd. Opzeggen dient schriftelijk of per email te gebeuren.
 2. Betaling van de contributie dient vooruit te geschieden d.m.v. automatische incasso. 
 3. Vrouw-Vitaal behoudt zich het recht voor de tarieven tussentijds te wijzigen. Het lid wordt hiervan tenminste 3 maanden van tevoren in kennis gesteld.

3 Risico en aansprakelijkheid

 1. Het volgen van alle lessen  is voor geheel eigen risico van het lid.
 2. Vrouw-Vitaal is op geen enkele wijze aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid.
 3. Het lid is verplicht eventuele lichamelijke klachten of blessures te vermelden aan Vrouw-Vitaal.
 4. Vrouw-Vitaal aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van eigendommen van het lid tijdens de uitvoering van de trainingen.
 5. Deelname is alleen mogelijk indien de gezondheid van het lid geen belemmering vormt. Bij twijfel dient het lid toestemming van de huisarts of fysiotherapeut te vragen.

4 Levering

 1. Het lid krijgt 1x per maand via email een link naar de online trainingen van Vrouw-Vitaal.
 2. Het lid krijgt elke maand een nieuwe serie video’s met Kettlebell-Trainingen. De serie video’s van de maand ervoor vervalt zodra er een nieuwe serie beschikbaar is.
 3. Het is niet toegestaan de online trainingen door te sturen naar derden.
 4. Het is niet toegestaan de online trainingen te downloaden.
 5. Het is niet toegestaan de online trainingen openbaar te maken op social media of op andere sites.

 

Algemene Voorwaarden van Vrouw-Vitaal, online producten, gevestigd te Beverwijk Versie geldig vanaf 06-02-2016

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Vrouw-Vitaal. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Vrouw-Vitaal. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar. 1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leveringsen betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Vrouw-Vitaal behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. 1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Vrouw-Vitaal erkend. 1.4 Vrouw-Vitaal garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. 2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Vrouw-Vitaal bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren. 2.3 Aan de leveringsplicht van Vrouw-Vitaal zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Vrouw-Vitaal geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering. 2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert. 3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief BTW (21% voor diensten, 6% voor goederen).

4. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Vrouw-Vitaal heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Vrouw-Vitaal. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Vrouw-Vitaal er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. 4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten, zoals telefoonabonnementen van de door Vrouw-Vitaal aangeboden (mobiele) netwerkoperators. Op laatst genoemde diensten, waarbij Vrouw-Vitaal slechts als tussenpersoon c.q. agent optreedt, zullen de algemene voorwaarden van bedoelde netwerkoperators van toepassing zijn. 4.3 Het herroepingrecht geldt niet voor: • diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen • goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft • goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben • voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen • audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken • de levering van kranten en tijdschriften; voor de diensten van weddenschappen en loterijen

5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Vrouw-Vitaal, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestandvan Vrouw-Vitaal. Vrouw-Vitaal houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy. 5.2 Vrouw-Vitaal respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. 5.3 Vrouw-Vitaal maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie en conformiteit

6.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 6.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand. 6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Vrouw-Vitaal deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Vrouw-Vitaal. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Vrouw-Vitaal schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen. 6.4 Indien klachten van de afnemer door Vrouw-Vitaal gegrond worden bevonden, zal Vrouw-Vitaal naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Vrouw-Vitaal en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Vrouw-Vitaal) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Vrouw-Vitaal gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Vrouw-Vitaal voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. 6.5 Vrouw-Vitaal is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel. 6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Vrouw-Vitaal in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten reparenen/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Vrouw-Vitaal en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld. 7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Vrouw- Vitaal zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. 7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Vrouw-Vitaal slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. 7.4 Aanbiedingen van Vrouw-Vitaal gelden niet automatisch ook voor nabestellingen. 7.5 Vrouw-Vitaal kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte. 7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen Vrouw-Vitaal en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Vrouw-Vitaal op haalbaarheid is beoordeeld. 8.2 Vrouw-Vitaal behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Vrouw-Vitaal gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht

10.1 Vrouw-Vitaal is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. 10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Vrouw-Vitaal alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. 10.3 Vrouw-Vitaal behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Vrouw-Vitaal gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. 10.4 Indien Vrouw-Vitaal bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid

11.1 Vrouw-Vitaal is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Eigendom van alle door Vrouw-Vitaal aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Vrouw-Vitaal zolang de afnemer de vorderingen van Vrouw-Vitaal uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Vrouw-Vitaal wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW. 12.2 De door Vrouw-Vitaal geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. 12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. 12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Vrouw-Vitaal of een door Vrouw-Vitaal aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Vrouw-Vitaal haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen. 12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Vrouw-Vitaal zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen. 12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Vrouw-Vitaal.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. 13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Vrouw-Vitaal en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Beverwijk kennis, tenzij Vrouw-Vitaal er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

 

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN Afspraak Gewichtsconsulent

Artikel 1, Definities
In de algemene voorwaarden (hierna AV) wordt verstaan onder:
Gewichtsconsulent:

Vrouw-Vitaal, lid van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland, tevens in het bezit van een Nederlands diploma Gewichtsconsulent, handelende als zelfstandig gevestigd gewichtsconsulent;
Cliënt:
degene aan wie door de gewichtsconsulent advies verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordigers;
Arts:
de huisarts of specialist door wie de cliënt naar de gewichtsconsulent is verwezen;
Praktijkadres:
de locatie waarop de praktijk van de gewichtsconsulent wordt uitgeoefend;

Artikel 2, Algemeen
De gewichtsconsulent geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt terstond op de hoogte gesteld.

Artikel 3, Basis
De gewichtsconsulent kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van een formele verwijzing door de arts behandelen. In het laatste geval houdt de gewichtsconsulent de arts op de hoogte van het verloop van de behandeling. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de arts niet aan derden verstrekt.

Artikel 4, Verhindering
Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn dient hij de gewichtsconsulent hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de gewichtsconsulent geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de gewichtsconsulent gerechtigd om het honorarium voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen.

Betreffende afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Betreffende een gewone maandag gaat de termijn daarom in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.

Artikel 5, Tariefstelling
Voor de behandeling aanvangt deelt de gewichtsconsulent de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden.
Deze tarieven zijn exclusief BTW of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. De gewichtsconsulent is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten der overeenkomst. Waarbij de gewichtsconsulent zich beroept op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaats vinden.

Artikel 6, Intellectuele eigendom

De gewichtsconsulent behoudt te allen tijde alle rechten op door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “knowhow”, zelfs waarneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de gewichtsconsulent noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de gewichtsconsulent verstrekt zijn.

Artikel 7, Betaling
Tenzij anders is overeengekomen dient de betaling door de cliënt aan de gewichtsconsulent per vooruitbetaling te geschieden. Na het gratis kennismakingsgesprek ontvangt de cliënt een verzamelfactuur van 10 of 20 consulten die per ommegaande betaald dient te worden.

Compensatie door de cliënt met bestaande of vermeende vorderingen op de gewichtsconsulent uit welk hoofde dan ook, is uitdrukkelijk uitgesloten.
Bij overschrijding van de betaaldatum wordt het factuurbedrag vermeerderd met € 5,00 administratiekosten.
Indien de nota 60 dagen na factuurdatum niet voldaan is, is de gewichtsconsulent gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdende met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Artikel 8, Onuitvoerbaarheid van de opdracht

De gewichtsconsulent heeft het recht de overeen gekomen consulten/werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

Artikel 9, Aansprakelijkheid
Het advies van de gewichtsconsulent is naar zijn aard resultaat gericht zonder dat resultaat te garanderen. De gewichtsconsulent sluit elke aansprakelijkheid uit terzake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de gewichtsconsulent verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de gewichtsconsulent. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de gewichtsconsulent verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht genomen worden; Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de gewichtsconsulent nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van de gewichtsconsulent om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de gewichtsconsulent te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van 1 consult. De gewichtsconsulent is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

Artikel 10, Toepasselijk recht en forumkeuze

Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de gewichtsconsulent is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.